Esta web utiliza cookies. Al navegar en esta página, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
Aceptar Leer más

Què és el Doctorat Industrial?

El Doctorat Industrial pretén estimular la participació de les empreses i altres entitats no acadèmiques en els programes de doctorat, així com la transferència de coneixement entre les universitats i l’entorn socioeconòmic, a través de la formació de joves investigadors i investigadores.


L’objectiu del Doctorat Industrial és la formació d’investigadors i investigadores en empreses lligades a qualsevol de les branques de coneixement, o en administracions públiques, mitjançant la realització de la seua tesi doctoral en projectes de desenvolupament experimental o de recerca industrial.


Modalitats

Modalitat 1:

El doctorand o doctoranda participa en un projecte de recerca o de desenvolupament experimental en una empresa o administració pública (AP). L’empresa compta amb personal investigador doctorat que compleix els requisits per a poder dirigir la tesi doctoral.


Modalitat 2:

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental s’executa en col·laboració entre la Universitat Jaume I i l’empresa. La tesi doctoral la dirigeix personal docent i investigador de la Universitat Jaume I.

Com s'acredita?

D’acord amb el Reial Decret 576/2023 pel qual es modifica el Reial Decret 99/2011 pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, el títol de doctor o doctora pot incloure en el seu anvers la menció de Doctorat Industrial sempre que concórreguen les circumstàncies següents:


1. Que la tesi haja desenvolupat un projecte d'investigació d'interès industrial, comercial, social o cultural d'una entitat, empresa pública o privada o administració pública. Queden excloses les universitats, els organismes públics d'investigació (nacionals o autonòmics) i els hospitals universitaris. De manera excepcional, es podrà realitzar aquesta menció en qualsevol d'aquestes institucions, excepte en les universitats, sempre que el contingut de la tesi siga eminentment aplicat. La relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand en l'entitat o empresa haurà de formalitzar-se en una memòria cientificotècnica que haurà de ser aprovada per la universitat.


2. Que s’haja subscrit un conveni entre l'entitat, empresa o administració pública i la universitat per al desenvolupament acadèmic de la tesi doctoral, que establirà, com a mínim, les obligacions de les parts i els drets de propietat industrial que es puguen generar.


3. Que la doctoranda o el doctorand haja estat contractada o contractat per l'entitat, empresa o administració pública on desenvolupe el projecte d'investigació almenys un any durant el desenvolupament de la tesi, sent necessari que una part substancial de la mateixa es desenvolupe en l'entitat, empresa o administració pública.


La doctoranda o el doctorand tindrà una persona tutora de la tesi designada per la universitat i una persona responsable designada per l'entitat, empresa o administració pública, que podrà ser, en el seu cas, Directora o Director de la tesi d'acord amb el que s'estableix en aquest reial decret. En cap cas el responsable designat per l'empresa podrà formar part del tribunal avaluador de la tesi.

Conveni

Serà necessària la signatura d’un conveni de col·laboració marc entre les parts, en el qual s’indicaran les obligacions de la Universitat i les obligacions de l’empresa o administració pública. A continuació es pot descarregar el model de conveni marc per a la Modalitat 1 i 2 del doctorat amb menció Industrial.

Procediment

Pas 1. Definició del projecte

Per part de l’empresa o administració pública ha d’haver-hi interès per desenvolupar un projecte de recerca d'interés industrial, comercial, social o cultural en el qual puga participar el doctorand o doctoranda. Aquest doctorand o doctoranda ha d’aprofitar la investigació i execució del projecte per a formar-se com a personal investigador i realitzar la seua tesi doctoral.


L’agent per a doctorats en empresa (ADE) de la Universitat Jaume I és la persona encarregada de comprovar que el projecte i la tesi que s’han de desenvolupar compleixen els requisits per a poder optar a la menció Industrial, així com informar i acompanyar les parts implicades en el procés. Per a contactar amb l’ADE es pot enviar un correu a doctoratindustrial@uji.es o telefonar al 964387550.


Pas 2. Autorització per a la menció i signatura del conveni marc

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan que autoritza la menció de Doctorat Industrial de la tesi en base al tipus de projecte i la relació amb l’empresa o administració pública. A més, la CAPD designa les persones responsables de la tutorització i la direcció de la tesi doctoral, tant si es tracta de personal investigador de la Universitat com si és extern.


El doctorand o doctoranda ha de sol·licitar a la CAPD l’autorització per a poder optar a la menció de Doctorat Industrial a través del Registre Electrònic de l’UJI, dirigit a l’Escola de Doctorat, i adjuntar els documents següents:

  • Proposta del conveni marc de Doctorat Industrial d'acord amb la modalitat corresponent. Inclourà totes les dades necessàries i un annex amb la descripció del projecte i el pla de treball que justifiquen la relació directa entre la tesi doctoral i la labor desenvolupada per la doctoranda o el doctorand a l’entitat o empresa.
  • Imprès de sol·licitud emplenat.
  • Contracte laboral amb l’empresa o, si escau, document signat per l’empresa que es compromet a contractar el doctorand o doctoranda per un període mínim d'un any o de la durada estipulada al reial decret vigent per al Doctorat Industrial.
  • A més, per a la Modalitat 1: CV de la persona que ha de dirigir la tesi que acredite l’experiència investigadora requerida per a dirigir tesis doctorals.


El doctorand o doctoranda rebrà per correu electrònic la corresponent autorització de la CAPD o la desestimació raonada si no s’autoritza.


Una vegada rebuda l’autorització de la CAPD, s’ha de procedir a la signatura del conveni per part de l’empresa i de la rectora de l’UJI. Per a sol·licitar la signatura de la rectora, cal enviar un correu electrònic a doctoratindustrial@uji.es i adjuntar el conveni marc en format PDF sense cap signatura i el conveni marc en format PDF amb la signatura de l’empresa.


Pas 3. Inclusió de la documentació a l’expedient acadèmic

Durant l’avaluació anual següent, el doctorand o doctoranda ha d’adjuntar al pla d’investigació (PI) l’autorització de la CAPD, el contracte laboral i el conveni signat; així quedarà formalitzat a l’expedient del doctorat que la tesi opta a la menció de Doctorat Industrial.


NOTA. Per a merèixer la menció de Doctorat Industrial en el moment de la defensa, és requisit haver obtingut l’autorització de la CAPD i tenir signat el conveni marc de DI com a mínim amb data d’un any abans del dipòsit de la tesi.

A més, en el moment de dipòsit de la tesi, se sol·licitarà la menció de Doctorat Industrial.Xifres

36

Projectes realizats

31

Empreses involucrades

24

Grups de recerca

8

Doctorats industrials